REGULAMIN KONKURSU

SEN DZIECKA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod nazwą „ SEN DZIECKA” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Konkurs odbywa się̨ z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest Sabina Pajdowska, ul. Miętowa 3, 43-384 Jaworze, NIP: 547 182 44 53 (zwana dalej „Organizatorem”).
 5. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2017 roku do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz. 12:00
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: konkurs-samiboo.com

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zdjęcia o tematyce – SEN DZIECKA w wybranej kategorii 1) sen dziecka 2) sen dziecka z Samiboo (dalej zwanego „Zdjęciem”), zamieszczenie go na własnym profilu (profilu Uczestnika) na Facebooku lub Instagramie, oznaczenie go hashtagiem (#) #sendziecka #samiboo a w przypadku Facebook z dodatkowym oznaczeniem fanpage Samiboo. Każdy post powinien być udostępniony jako publiczny.
 3. Kryteria zdjęć:a) Jedna osoba może przesłać jedno zdjęcie w jednej wybranej kategoriib) Uczestnik konkursu musi być pełnoletnic) Zdjęcie nie może być nigdzie wcześniej publikowane ( nawet na instagramie i facebooku)d) Zdjęcie powinno być adekwatne do jednej z wybranej kategorii:SEN DZIECKA– zdjęcie z kreacją dotyczącą snu dziecka (może to być wizerunek dziecka, rączka, łóżeczko, rzeczy do snu dziecka – wszystko zależne od kreacji fotografującego)SEN DZIECKA Z SAMIBOO – zdjęcie z kreacją dotyczącą snu dziecka połączonego z przynajmniej jednym wybranym produktem z kolekcji marki Samiboo (może to być wizerunek dziecka, rączka, łóżeczko, rzeczy do snu dziecka plus produkt Samiboo – wszystko zależne od kreacji fotografującego)e) Zdjęcie może być zrobione w domu lub na zewnątrzf) Zdjęcie można zrobić aparatem fotograficznym, telefonem, lub tabletem
 4. Uczestnik dodatkowo musi wysłać online, poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy z załączonym jednym zdjęciem konkursowym. Formularz znajduje się na stronie www.konkurs-samiboo.com i poprawnie wypełniony wymaga także akceptacji regulaminu konkursu.
 5. Zdjęcia zamieszczone po terminie nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 6. Organizator nie udziela informacji zwrotnych dotyczących poprawnego przesłania formularza zgłoszeniowego i zdjęcia. Zatem uczestnik jeśli chce zweryfikować poprawność powinien wysłać dodatkowe zapytanie na adres konkurs@samiboo.com
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu, Regulaminu Konkursu oraz:
  a) oświadczeniem przez Uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do zamieszczanego Zdjęcia, oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu jego rozpowszechniania;
  b) udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Zdjęcia poprzez ich udostępnienie w mediach w kontekście konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora, Facebooku i Instagramie.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.

III NAGRODY

W konkursie nagrodami są:

a) kategoria SEN DZIECKA

*I miejsce:

 • 500 złotych (pięćset złotych) do wykorzystania w sklepie    www.samiboo.com
 • śpiworek rosnący z dzieckiem od Samiboo
 • komoda Calmo ufundowana przez markę Pinio
 • aparat INSTAX MINI 9 ufundowany przez Fujifilm Polska
 • specjalny zestaw GLOV
 • sesja zdjęciowa dla maluszka od fotowyprawka.pl
 • książka Odety Moro „W co się bawić” wydawnictwo Edipresse

*II miejsce:

 • 400 złotych ( czterysta złotych) do wykorzystania w w sklepie     www.samiboo.com
 • specjalny zestaw GLOV

*III miejsce:

 • 200 złotych ( dwieście złotych) do wykorzystania w sklepie  www.samiboo.com
 • specjalny zestaw GLOV

b) kategoria SEN DZIECKA Z SAMIBOO

*I miejsce:

 • 500 złotych ( pięćset złotych) do wykorzystania w sklepie www.samiboo.com
 • śpiworek rosnący z dzieckiem od Samiboo
 • łóżeczko dziecięce Calmo ufundowane przez markę Pinio
 • aparat INSTAX MINI 9 ufundowany przez Fujifilm Polska
 • specjalny zestaw GLOV
 • sesja zdjęciowa dla maluszka od fotowyprawka.pl
 • książka Odety Moro „W co się bawić” wydawnictwo Edipresse

*II miejsce:

 • 400 złotych (czterysta złotych) do wykorzystania w sklepie www.samiboo.com
 • specjalny zestaw GLOV

*III miejsce:

 • 200 złotych ( dwieście złotych) do wykorzystania w sklepie            www.samiboo.com
 • specjalny zestaw GLOV

2.Zwycięzcy zostaną wybrani w Konkursie, w sposób przewidziany w §4 Regulaminu i otrzymają oni powyższe nagrody

3. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

IV ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy zamieścili poprawnie swoje zdjęcie zostaną wpisani na listę konkursową.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Jury konkursowe w składzie: Paulina Sykut Jeżyna, Odeta Moro, Ewa Pacuła, Edyta Litwiniuk, Katarzyna Kowrygo, Sabina Pajdowska
 4. Kryteria wg jakich będą oceniane prace to: kreacja, zgodność z tematem oraz jakość (technika). W tych trzech kryteriach będą przyznawane punkty od 1 do 5
 5. Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzyma najwięcej punktów i symilarnie do tego zostaną przyznane kolejne miejsca.
 6. Z obrad Jury zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez wszystkich członków Jury i przechowywany przez Organizatora przez okres 2 lat od daty zakończenia konkursu.
 7. Nagroda zostanie przyznana 3 (trzem) Uczestnikom w każdej z wymienionych kategorii, których zdjęcia, zdaniem Jury, były najciekawsze.
 8. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną poinformowani do 15 lutego 2018 roku, poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Uczestnika oraz kontakt telefoniczny.
 9. Jury może również przyznać wyróżnienia, bez przyznawania nagród rzeczowych.
 10. Zdjęcia osób nagrodzonych oraz wyróżnionych zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej www.konkurs-samiboo.com oraz na profilu Facebook’owym, Instagramowym Organizatora znajdującego się pod adresami:
  a) FB – https://web.facebook.com/fanpage.samiboo/?fref=ts

  b) INSTAGRAM: @samiboo_com
 11. Organizator niezależnie od wysłania informacji o wygranej drogą elektroniczną i telefoniczną poinformuje o wynikach konkursu na profilu Facebook’owym Organizatora, znajdującego się pod adresem: https://web.facebook.com/fanpage.samiboo/?fref=ts oraz na stronie internetowej Organizatora konkurs-samiboo.com

V REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej www.konkurs-samiboo.com Zmiany takie nie będą dotyczyć żadnych esencjonalnych dla Konkursu aspektów chyba, że wynikałyby one z przepisów obowiązującego prawa
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w formie pisemnej bezpośrednio na adres e-mail: konkurs@samiboo.com
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego decyduje organizator. Organizator powiadamia Uczestnika konkursu zgłaszającego reklamację mailowo na wskazany adres.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

VI PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu w mediach oraz przyznania nagród w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sabina Pajdowska, ul. Miętowa 3, 43-384 Jaworze, NIP: 547 182 44 53
 3. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: konkurs@samiboo.com
 4. Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
 5. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

VII PODATEK DOCHODOWY

 1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).
 2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 2. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.