REGULAMIN KONKURSU

SEN DZIECKA

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod nazwą „ SEN DZIECKA”  (zwany dalej „Konkursem”).
 1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 2. Konkurs odbywa się̨ z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 3. Organizatorem Konkursu jest Sabina Pajdowska, ul. Miętowa 3, 43-384 Jaworze,  NIP: 547 182 44 53 (zwana dalej „Organizatorem”).
 1. Konkurs trwa od dnia 15 marca 2017 roku do dnia 14 kwietnia 2017 roku do godz. 12:00
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.samiboo.com oraz www.konkurs-samiboo.com

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zdjęcia o tematyce – SEN DZIECKA w wybranej kategorii 1) sen dziecka 2) sen dziecka z Samiboo (dalej zwanego „Zdjęciem”), zamieszczenie go na własnym profilu (profilu Uczestnika) na Facebooku lub Instagramie, oznaczenie go hashtag (#) #sendziecka #samiboo a w przypadku Facebook z dodatkowym oznaczeniem fanpage Samiboo
 3. Kryteria zdjęć:
  a) Jedna osoba moze przesłac jedno zdjęcie w jednej wybranej kategorii
  b) Uczestnik konkursu musi być pełnoletni
  c) Zdjęcie powinno byc adekwatne do jednej z wybranej kategorii:
  SEN DZIECKA  zdjęcie z kreacją dotyczącą snu dziecka (może to być wizerunek dziecka, rączka, łóżeczko, rzeczy do snu dziecka – wszystko zalezne od kreacji fotografującego)
  SEN DZIECKA Z SAMIBOO– zdjęcie z kreacją dotyczącą snu dziecka połączonego z przynajmniej jednym wybranym produktem z kolekcji marki Samiboo (może to być wizerunek dziecka, rączka, łóżeczko, rzeczy do snu dziecka plus produkt Samiboo – wszystko zależne od kreacji fotografującego)
  d) Zdjęcie może być zrobione w domu lub na zewnątrz
  e) Zdjęcie mozna zrobic aparatem fotograficznym, telefonem, lub tabletem
 4. Uczestnik dodatkowo musi wysłać online, poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy z załączonym jednym zdjęciem konkursowym, znajdujący się na stronie www.konkurs-samiboo.com oraz zaakceptować regulamin konkursu.
 5. Zdjęcia zamieszczone po terminie nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 6. Organizator nie udziela informacji zwrotnych dotyczących poprawnego przesłania formularza zgłoszeniowego i zdjęcia. Zatem uczestnik jeśli chce zweryfikować poprawność powinien wysłać dodatkowe zapytanie na adres konkurs@samiboo.com
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu, Regulaminu Konkursu oraz:a) oświadczeniem przez Uczestnika, iz przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do zamieszczanego Zdjęcia, oraz ze nie mają miejsca zadne okoliczności, które mogłyby narazic Organizatora Konkursu na odpowiedzialnośc wobec osób trzecich z tytułu jego rozpowszechniania;b) udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania Zdjęcia poprzez ich udostępnienie w mediach w kontekście konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora, Facebooku i Instagramie.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.

3 NAGRODY

 1. W konkursie nagrodami są:

a) kategoria SEN DZIECKA

*I miejsce:

 • 1000 złotych ( jeden tysiąc złotych) do wykorzystania w sklepie www.samiboo.com
 • komoda
 • sesja zdjęciowa dla maluszka od fotowyprawka.pl ( miejsce sesji zdjęciowej wyznaczone będzie przez fotografa)

*II miejsce:

 •  500 złotych ( pięćset złotych) do wykorzystania w sklepie www.samiboo.com

*III miejsce:

 • 300 złotych ( trzysta złotych) do wykorzystania w sklepie www.samiboo.com

b) kategoria SEN DZIECKA Z SAMIBOO

*I miejsce:

 • 1500 złotych ( tysiąc pięćset złotych) do wykorzystania w sklepie www.samiboo.com
 • łóżeczko
 • sesja zdjęciowa dla maluszka od fotowyprawka.pl ( miejsce sesji zdjęciowej wyznaczone będzie przez fotografa)

*II miejsce:

 • 500 złotych ( pięćset złotych) do wykorzystania w sklepie www.samiboo.com

*III miejsce:

 • 300 złotych ( trzysta złotych) do wykorzystania w sklepie www.samiboo.com
 1. Zwycięzcy zostaną wybrani w Konkursie, w sposób przewidziany w §4 Regulaminu i otrzymają oni powyższe nagrody
 2. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

4 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy zamieścili swoje zdjęcie zostaną wpisani na listę konkursową.
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Jury konkursowe w składzie: Monika Mrozowska, Odeta Moro, Sabina Pajdowska, Katarzyna Kowrygo
 2. Kryteria wg jakich będą oceniane prace to: kreacja, zgodność z tematem oraz jakość (technika). W tych trzech kryteriach będą przyznawane punkty od 1 do 5.
 3. Z obrad Jury zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez wszystkich członków Jury i przechowywany przez Organizatora przez okres 2 lat od daty zakończenia konkursu.
 4. Nagroda zostanie przyznana 3 (trzem) Uczestnikom w każdej z wymienionych kategorii, których Zdjęcia, zdaniem Jury, były najciekawsze.
 5. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną poinformowani do 5 maja 2017 roku, poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Uczestnika.
 6. Jury może również przyznać wyróżnienia, bez przyznawania nagród rzeczowych.
 7. Zdjęcia osób nagrodzonych oraz wyróżnionych zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej www.konkurs-samiboo.com oraz na profilu Facebook’owym, Instagramowym Organizatora znajdującego się pod adresami:
  a) FB – https://web.facebook.com/fanpage.samiboo/?fref=ts
  b) INSTAGRAM: @samiboo_com
 8. Organizator niezależnie od wysłania informacji o wygranej drogą elektroniczną poinformuje o wynikach konkursu na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem: https://web.facebook.com/fanpage.samiboo/?fref=ts oraz na stronie internetowej Organizatora samiboo.com

5 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej www.konkurs-samiboo.com Zmiany takie nie będą dotyczyć żadnych esencjonalnych dla Konkursu aspektów chyba, że wynikałyby one z przepisów obowiązującego prawa
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w formie pisemnej bezpośrednio na adres e-mail: konkurs@samiboo.com
 1. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego decyduje organizator. Organizator powiadamia Uczestnika konkursu zgłaszającego reklamację mailowo na wskazany adres.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu w mediach oraz przyznania nagród w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sabina Pajdowska, ul. Miętowa 3, 43-384 Jaworze, NIP: 547 182 44 53
 3. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: konkurs@samiboo.com
 4. Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
 5. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

7 PODATEK DOCHODOWY

 1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).
 2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 2. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.